.

.

BanPoissons suspendus 8: (non dissociable)
Poisson1:17x46x9 cm, Poisson2:18x46x7 cm, Poisson3:17x42x7 cm
(VENDU)